Regulamin

REGULAMIN MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU WOKALNEGO

 „THE VOICE OF POLONIA”

(zwanego dalej „Konkursem”)

oraz KONCERTÓW KONKURSOWYCH

(zwanych dalej Koncertami)

organizowanych przez: Fundację TAK- Temat Aktualny Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 43/2, 01-144 w Warszawa, KRS 433185, REGON 146289177-00021, NIP 5272683487

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu odbywającego się od 24 lipca do 26 listopada 2023 r oraz Koncertach finalistów Konkursu w Holandii, Niemczech oraz Włoszech.  Konkurs polega na rywalizacji uczestników w trzech etapach o tytuł najlepszego wokalisty konkursu. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania piosenek wyłącznie w języku polskim. W pierwszym etapie (do 24 września 2023) selekcja uczestników nastąpi na podstawie nadesłanych cyfrowo nagrań.  Wyłonionych zostanie w ten sposób maksymalnie 32 uczestników, którzy zostaną zaproszeni na przesłuchania „na żywo” do Brukseli. Planowane przesłuchania na żywo odbędą się 22 października 2023. Profesjonalne jury wybierze spośród uczestników ośmiu finalistów, którzy wezmą udział w Finale Konkursu. Finał Konkursu będzie otwarty dla publiczności i odbędzie się w Brukseli w Palais des Beaux-Arts  Bozar w Brukseli 26-go listopada 2023. Zwycięzca otrzyma statuetkę „Grand Prix” konkursu The Voice of Polonia.

 

 1.  Przebieg Konkursu, zarówno Trasy Koncertowej, jak i przesłuchań oraz Finału, rejestrowany będzie na potrzeby archiwalne Konkursu. Nagrania te lub ich fragmenty mogą być rozpowszechniane przez Organizatora w dowolny sposób na całym świecie.

 

 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 1. W celu udziału w którymkolwiek z etapów Konkursu Uczestnicy muszą być obecni w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora. Dokładne miejsca i terminy będą przekazywane bezpośrednio Uczestnikom.

 

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz mieszkają poza granicami Polski.

 

 1. Uczestnicy wybrani do przesłuchań „na żywo” mają obowiązek posiadać własny, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

 1. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Konkursie.

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę, ze będzie poddany subiektywnej ocenie członków jury (zarówno pochlebnej, jak i nie pochlebnej), która może również zostać wyrażona publicznie.

 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego nazwiska oraz zdjęć we wszystkich materiałach promocyjnych Konkursu. Uczestnik będzie się aktywnie angażował w pozytywny wizerunek Konkursu, również poprzez umieszczanie informacji o swoim udziale na stronie internetowej oraz mediach socjalnych.

 

 1. Uczestnik Konkursu, nie może naruszać dóbr osobistych innych Uczestników Konkursu, Organizatora osób trzecich, oraz jest zobowiązany działać z poszanowaniem dobrych obyczajów.

 

 1. W czasie przesłuchań „na żywo” oraz finału i Koncertów Konkursu Uczestnicy nie mogą zakładać ubrań lub używać przedmiotów, na których będą widoczne reklamy, logo lub nazwy firm.

 

 1. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z podróżami i zakwaterowaniem związane z udziałem w 2-gim etapie Konkursu. Organizator zapewnia:

– posiłek w formie bufetu w dniu przesłuchań 2-go etapu konkursu oraz w dniu finału

– zakwaterowanie dla finalistów mieszkających dalej niż 250 km od Brukseli oraz w miarę możliwości dla pozostałych uczestników Finału.

– transport, nocleg i jeden ciepły posiłek dziennie dla uczestników Koncertów Konkursu. 

 

Nagrody i warunki ich przyznania

 1. W trakcie Finału Konkursu jury przyzna następujące nagrody:
 2. a) Grand Prix, Drugą, Trzecią oraz Czwartą nagrodę.  Nagrody te – decyzją jury – mogą być również przyznane ex aequo.
 3. b) Nagrodę Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP w wysokości 1000 €.

Jury2-iego etapu wyznaczy również Finalistów, którzy wezmą udział w koncertach Konkursu w Niemczech, Holandii oraz Włoszech w terminie pomiędzy 26.10.2023 i 24.11.2023 (daty poszczególnych koncertów zostaną sprecyzowane do 10.10.2023). Udział Finalistów w tych koncertach będzie indywidualnie ustalony z konkretnym Finalistą.

 

 

 1. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Koncertach Konkursu z powodów od siebie niezależnych, Organizator podejmuje decyzje, kto zastąpi Uczestnika na Koncercie.

 

 1. Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestników. Rodzaj takich dodatkowych nagród ich przyznania będą ogłaszane w trakcie trwania Konkursu.

 

 1. Jeśli zwycięzca Konkursu z jakichkolwiek powodów nie będzie chciał lub mógł przyjąć nagrody głównej Konkursu lub odmówi wypełniania wszystkich warunków z nią związanych to zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany na mocy niniejszego Regulaminu, a miano zwycięzcy Konkursu zostanie przyznane Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do innych nagród w Konkursie.

 

 1. Ponieważ niektóre nagrody w Konkursie realizowane będą na podstawie umowy z osobami trzecimi Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków osób trzecich wynikających z zawartego przez takie osoby z Uczestnikiem kontraktu, ani za ewentualne wady nagród.

 

Prawa autorskie i pochodne

 1. Organizator pokrywa koszty praw autorskich piosenek wykonywanych podczas Konkursu i Koncertach Konkursu, jeśli piosenki te zarejestrowane są w stowarzyszeniu zajmującym się ochrona praw autorskich.

 

 1. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu, wypowiedzi, biografii oraz jego wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu.

 

 1. Organizator posiada nieograniczone prawo do materiałów audio i video zarejestrowanych w trakcie trwania Konkursu i Koncertów Konkursu, w tym dokonywania skrótów w nagranym materiale.

 

 1. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych) jest Fundacja TAK Temat Aktualny Kultura, która korzysta z nich w celu organizacji Konkursu oraz Koncertów Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.

  

 1. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza, iż:

 

 1. A) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizatora wszelkich przekazanych danych osobowych oraz wizerunku osobistego, w celu realizacji Konkursu oraz w celach upubliczniania tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na stronie internetowej www.thevoiceofpolonia.eu

 

 1. B) wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, informacji i wizerunku osobistego w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa drukowana, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;

 

 1. C) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora;

 

 1. D) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie. Upublicznienie nie dotyczy: danych adresowych, adresu e-mail, telefonu, daty urodzin.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących Konkursu.

 

 1. Decyzje jury oraz Organizatora są ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Decyzje, o których mowa w niniejszym punkcie, nie wymagają uzasadnienia.

 

 1. Naruszenie przez Uczestników któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub umowy z Organizatorem uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o zdyskwalifikowaniu takiego Uczestnika i usunięcia go z Konkursu.

 

 1. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym w szczególności do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, iż takie zmiany nie będą naruszały praw słusznie nabytych przez Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed dokonaniem takiej zmiany. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego Regulaminu.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.thevoiceofpolonia.eu

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.