Regulamin

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WOKALNEGO

 „THE VOICE OF POLONIA”

(zwanego dalej „Konkursem”)

organizowanych przez: Fundację TAK- Temat Aktualny Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 43/2, 01-144 w Warszawa, KRS 433185, REGON 146289177-00021, NIP 5272683487

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu odbywającego się od 10 czerwca do 17 listopada 2019 r oraz pokonkursowej Trasy Koncertowej laureatów Konkursu.  Konkurs polega na rywalizacji uczestników o tytuł najlepszego wokalisty konkursu. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania piosenek wyłącznie w języku polskim. W pierwszym etapie (do 30 września 2019) selekcja uczestników nastąpi na podstawie nadesłanych cyfrowo nagrań. Profesjonalne jury wybierze spośród nich ośmiu uczestników, którzy wezmą udział w Finale Konkursu. Finał Konkursu będzie otwarty dla publiczności i odbędzie się w Brukseli w Palais des Beaux-Arts 17-go listopada 2019. Zwycięzca otrzyma statuetkę „Grand Prix” konkursu The Voice of Polonia oraz możliwość uczestniczenia w Trasie Koncertowej w 2020 w krajach objętych konkursem. Terminy i miejsca koncertów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.
 2.  Finał Konkursu będzie rejestrowane na potrzeby archiwalne Konkursu. Nagrania te lub ich fragmenty mogą być rozpowszechniane przez Organizatora w dowolny sposób na całym świecie.
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat oraz mieszkają poza granicami Polski. W przypadku uczestników niepełnoletnich ich opiekun/opiekunowie muszą w formie pisemnej wyrazić zgodę na ich udział w Konkursie.
 2. Uczestnicy wybrani do przesłuchań „na żywo” mają obowiązek posiadać własny, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
 4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę, ze będzie poddany subiektywnej ocenie członków jury (zarówno pochlebnej, jak i nie pochlebnej), która może również zostać wyrażona publicznie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego nazwiska oraz zdjęć we wszystkich materiałach promocyjnych Konkursu. Uczestnik będzie się aktywnie angażował w pozytywny wizerunek Konkursu, również poprzez umieszczanie informacji o swoim udziale na stronie internetowej, FB oraz innych mediach socjalnych. 
 6. Uczestnik Konkursu, nie może naruszać dóbr osobistych innych Uczestników Konkursu, Organizatora osób trzecich, oraz jest zobowiązany działać z poszanowaniem dobrych obyczajów.
 7. W czasie finału i trasy koncertowej Konkursu Uczestnicy nie mogą zakładać ubrań lub używać przedmiotów, na których będą widoczne reklamy, logo lub nazwy firm.
 8. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z podróżami i zakwaterowaniem związane z udziałem w Finale Konkursu (z wyjątkiem opisanym w paragrafie 12a).

12a. Organizator zapewnia:

– posiłek w formie bufetu w dniu finału,

– zakwaterowanie dla finalistów mieszkających dalej niż 250 km od Brukseli oraz w miarę możliwości dla pozostałych uczestników Finału.

– transport, jeden ciepły posiłek dziennie oraz zakwaterowanie dla uczestników Trasy Koncertowej. 

Nagrody i warunki ich przyznania

 1. W trakcie Finału Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
 2. a) Grand Prix, Druga, Trzecia oraz Czwarta nagroda.  Nagrody te – decyzją jury – mogą być również przyznane ex aequo. 
  b) Nagroda Specjalna Polskiego Radia,
  c) Nagroda Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP w wysokości 1000 €.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w pokonkursowej Trasie Koncertowej, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Organizator wyznaczy również uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w pokonkursowej Trasie Koncertowej. Organizator podejmuje decyzje, kto zastąpi Uczestnika na koncertach Trasy Koncertowej, jeśli z uzasadnionych powodów nie będzie mógł wziąć w niej udziału.
 4. Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestników. Rodzaj takich dodatkowych nagród ich przyznania będą ogłaszane w trakcie trwania Konkursu.
 5. Jeśli zwycięzca Konkursu z jakichkolwiek powodów nie będzie chciał lub mógł przyjąć nagrody głównej Konkursu lub odmówi wypełniania wszystkich warunków z nią związanych to zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany na mocy niniejszego Regulaminu, a miano zwycięzcy Konkursu zostanie przyznane Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce.
 6. Ponieważ niektóre nagrody w Konkursie realizowane będą na podstawie umowy z osobami trzecimi Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków osób trzecich wynikających z zawartego przez takie osoby z Uczestnikiem kontraktu, ani za ewentualne wady nagród.

Prawa autorskie i pochodne

 1. Organizator pokrywa koszty praw autorskich piosenek wykonywanych podczas Konkursu i Trasy Koncertowej, jeśli piosenki te zarejestrowane są w stowarzyszeniu zajmującym się ochroną praw autorskich.
 2. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu, wypowiedzi, biografii oraz jego wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu.
 3. Organizator posiada nieograniczone prawo do materiałów audio i video zarejestrowanych w trakcie trwania Konkursu i Trasy Koncertowej, w tym dokonywania skrótów w nagranym materiale.
 4. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych) jest Fundacja TAK Temat Aktualny Kultura, która korzysta z nich w celu organizacji Konkursu oraz Trasy Koncertowej. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
 1. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza, iż:
 2. A) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizatora wszelkich przekazanych danych osobowych oraz wizerunku osobistego, w celu realizacji Konkursu oraz w celach upubliczniania tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na stronie internetowej www.thevoiceofpolonia.eu
 3. B) wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, informacji i wizerunku osobistego w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa drukowana, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
 1. C) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie. Upublicznienie nie dotyczy: danych adresowych, adresu e-mail, telefonu, daty urodzin.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących Konkursu.
 2. Decyzje jury oraz Organizatora są ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Decyzje, o których mowa w niniejszym punkcie, nie wymagają uzasadnienia.
 1. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym w szczególności do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, iż takie zmiany nie będą naruszały praw słusznie nabytych przez Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed dokonaniem takiej zmiany. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.thevoiceofpolonia.eu
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.