REGULAMIN MIEDZYNARODOWEGO KONKURSU WOKALNEGO
 „THE VOICE OF POLONIA”
(zwanego dalej „Konkursem”)
oraz POKONKURSOWEJ TRASY KONCERTOWEJ
(zwanej dalej Trasą Koncertową)
organizowanych przez: Fundację TAK- Temat Aktualny Kultura z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 43/2, 01-144 w Warszawa, KRS 433185, REGON 146289177-00021, NIP 5272683487
 
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu odbywającego się od 1 czerwca do 13 listopada 2016 r oraz pokonkursowej Trasy Koncertowej laureatów Konkursu w Belgii, Holandii, Irlandii, Danii, Niemczech oraz Francji.  Konkurs polega na rywalizacji uczestników w trzech etapach o tytuł najlepszego wokalisty konkursu. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania piosenek wyłącznie w języku polskim. W pierwszym etapie (do 30 września 2016) selekcja uczestników nastąpi na podstawie nadesłanych cyfrowo nagrań.  Wyłonionych zostanie w ten sposób 32 uczestników, którzy zostaną zaproszeni na przesłuchania „na żywo” do Brukseli. Przesłuchania na żywo (połączone z warsztatami wokalno-scenicznymi) odbędą się 16 października 2016. Profesjonalne jury wybierze spośród nich ośmiu uczestników, którzy wezmą udział w Finale Konkursu. Finał Konkursu będzie otwarty dla publiczności i odbędzie się w Brukseli w Palais des Beaux-Arts w Brukseli 13-go listopada 2016. Zwycięzca otrzyma statuetkę „Grand Prix” konkursu The Voice of Polonia oraz możliwość uczestniczenia w Trasie Koncertowej w krajach objętych konkursem w terminie pomiędzy 17.11.2016 i 04.12.2016 (daty poszczególnych koncertów zostaną sprecyzowane do 16.10.2016). Jury zdecyduje również, którzy z pozostałych finalistów wystąpią w poszczególnych koncertach Trasy Koncertowej.
 
2.  Przebieg Konkursu i Trasy Koncertowej - zarówno przesłuchania, jak i warsztaty - mogą być rejestrowane na potrzeby archiwalne Konkursu. Nagrania te lub ich fragmenty mogą być rozpowszechniane przez Organizatora w dowolny sposób na całym świecie.
 
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 
4. W celu udziału w którymkolwiek z etapów Konkursu Uczestnicy muszą być obecni w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora. Dokładne miejsca i terminy będą przekazywane bezpośrednio Uczestnikom.
 
Uczestnicy Konkursu
5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat. W przypadku uczestników niepełnoletnich ich opiekun/opiekunowie muszą w formie pisemnej wyrazić zgodę na ich udział w Konkursie.
 
6. Uczestnicy wybrani do przesłuchań „na żywo” mają obowiązek posiadać własny, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 
7. Uczestnikom nie przysługuje za udział w Konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów związanych z udziałem w Konkursie.
 
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę, ze będzie poddany subiektywnej ocenie członków jury (zarówno pochlebnej, jak i nie pochlebnej), która może również zostać wyrażona publicznie.
 
9. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego nazwiska oraz zdjęć we wszystkich materiałach promocyjnych Konkursu. Uczestnik będzie się aktywnie angażował w pozytywny wizerunek Konkursu, również poprzez umieszczanie informacji o swoim udziale na stronie internetowej, FB, twitterze... 
 
10. Uczestnik Konkursu, nie może naruszać dóbr osobistych innych Uczestników Konkursu, Organizatora osób trzecich, oraz jest zobowiązany działać z poszanowaniem dobrych obyczajów.
 
11. W czasie przesłuchań „na żywo” oraz finału i trasy koncertowej Konkursu Uczestnicy nie mogą zakładać ubrań lub używać przedmiotów, na których będą widoczne reklamy, logo lub nazwy firm.
 
12. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z podróżami i zakwaterowaniem związane z udziałem w 2-gim etapie Konkursu. Organizator zapewnia:
- posiłek w formie bufetu w dniu przesłuchań 2-go etapu konkursu oraz w dniu finału
- zakwaterowanie dla finalistów mieszkających dalej niż 250 km od Brukseli.
- transport i jeden ciepły posiłek dzienne dla uczestników Trasy Koncertowej 
 
Nagrody i warunki ich przyznania
13. W trakcie Finału Konkursu jury przyzna Grand Prix, Drugą, Trzecią oraz Czwartą nagrodę.  Nagrody te - decyzją jury - mogą być również przyznane ex aequo. Jury wyznaczy również uczestników Finału, którzy – w ramach nagrody- wezmą udział w pokonkursowej Trasie Koncertowej.
 
14. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w pokonkursowej Trasie Koncertowej, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.  Zrezygnowanie z udziału w Trasie Koncertowej oznacza rezygnacje z nagrody przyznanej w Konkursie. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Trasie koncertowej z powodów od siebie niezależnych, Organizator podejmuje decyzje, kto zastąpi Uczestnika na koncertach Trasy Koncertowej.
 
15. Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród dla Uczestników. Rodzaj takich dodatkowych nagród ich przyznania będą ogłaszane w trakcie trwania Konkursu.
 
16. Jeśli zwycięzca Konkursu z jakichkolwiek powodów nie będzie chciał lub mógł przyjąć nagrody głównej Konkursu lub odmówi wypełniania wszystkich warunków z nią związanych to zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany na mocy niniejszego Regulaminu, a miano zwycięzcy Konkursu zostanie przyznane Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do innych nagród w Konkursie.
 
17. Ponieważ niektóre nagrody w Konkursie realizowane będą na podstawie umowy z osobami trzecimi Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków osób trzecich wynikających z zawartego przez takie osoby z Uczestnikiem kontraktu, ani za ewentualne wady nagród.
 
Prawa autorskie i pochodne
18. Organizator pokrywa koszty praw autorskich piosenek wykonywanych podczas Konkursu i Trasy Koncertowej, jeśli piosenki te zarejestrowane są w stowarzyszeniu zajmującym się ochrona praw autorskich.
 
19. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, każdy z Uczestników wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora i inne podmioty przez niego upoważnione ze swojego imienia, nazwiska, pseudonimu, głosu, wypowiedzi, biografii oraz jego wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem oraz promocją Konkursu.
 
20. Organizator posiada nieograniczone prawo do materiałów audio i video zarejestrowanych w trakcie trwania Konkursu i Trasy Koncertowej, w tym dokonywania skrótów w nagranym materiale.
 
21. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
  
22. Przez przystąpienie do Konkursu i z chwilą takiego przystąpienia, Uczestnik oświadcza, iż:
 
A) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Organizatora wszelkich przekazanych danych osobowych oraz wizerunku osobistego, w celu realizacji Konkursu oraz w celach upubliczniania tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na stronie internetowej www.thevoiceofpolonia.eu
 
B) wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, informacji i wizerunku osobistego w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa drukowana, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna;
 
C) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora;
 
D) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje przekazuje dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie. Upublicznienie nie dotyczy: danych adresowych, adresu e-mail, telefonu, daty urodzin.
 
Postanowienia końcowe
23. Uczestnicy zobowiązują się do stosowania się do wszelkich poleceń i decyzji Organizatora lub osób przez niego upoważnionych dotyczących Konkursu.
 
24. Decyzje jury oraz Organizatora są ostateczne i nie służy od nich odwołanie. Decyzje, o których mowa w niniejszym punkcie, nie wymagają uzasadnienia.
 
25. Naruszenie przez Uczestników któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub umowy z Organizatorem uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o zdyskwalifikowaniu takiego Uczestnika i usunięcia go z Konkursu.
 
26. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w tym w szczególności do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, iż takie zmiany nie będą naruszały praw słusznie nabytych przez Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed dokonaniem takiej zmiany. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani przez opublikowanie nowego Regulaminu.
 
27. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.thevoiceofpolonia.eu
 
28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.